Stadgar

 

För föreningen Musiksverige Samlad svensk Musikbransch EK. för. antagna vid föreningsstämma och extra föreningsstämma den 8 april 2011.


§ 1
Firma

Föreningen är en ekonomisk förening med firma Musiksverige Samlad svensk Musikbransch Ek.För.


§ 2
Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

• Att samordna och synliggöra musikbranschen gentemot allmänhet, media, myndigheter och politiker.
• Att verka för utökat musikexportstöd
• Att främja utbildning i musik och musikbransch.
• Att värna och främja upphovsrätten
• Att skapa en mötesplats för föreningens medlemmar samt för andra aktörer i musikbranschen


Varje insats i föreningen är 100 kronor vilket erlägges kontant vid inträdet. Medlem får ej delta i föreningen med mer än en insats. För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar

§ 3
Insats och ansvar för föreningens förbindelser


Grundorganisationernas nuvarande eller tillkommande medlemmar/ägarorganisationer omfattas av grundorganisationens medlemskap i Musiksverige. Dessa medlemmar/ägarorganisationer kan därigenom inte själva bli medlemmar i Musiksverige och inte heller individuellt åläggas att betala medlemsavgift till Musiksverige.

Till medlem i föreningen antar styrelsen, efter prövning, icke vinstdrivande juridisk person som bedöms representera en väl etablerad del av den svenska musikbranschen. Det skall tydligt framgå att den sökandes huvudsakliga verksamhet bedrivs inom den kommersiella delen av musiklivet dvs inom musikbranschen.

Organisationer kan bli nätverksmedlemmar i Musiksverige. Till nätverksmedlem i föreningen antar styrelsen, efter prövning, icke vinstdrivande juridisk person.

Medlemmar och nätverksmedlemmar ska erlägga avgift till föreningen. Styrelsen beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 4
Medlemmar


Den som vill bli medlem i föreningen ska till styrelsen lämna skriftlig ansökan.

§ 5
Ansökan om medlemskap


Medlem kan efter skriftlig uppsägning utträda ur föreningen och har då ej rätt till någon andel av föreningens vinstmedel.

§ 6
Uppsägning av medlemskap


§ 7
Uteslutning

Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser gentemot föreningen, som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål och intressen kan av föreningsstämman uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning blir giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstberättigade vid föreningsstämman röstar för uteslutning. Medlem som uteslutits ur föreningen har inte rätt till någon andel av föreningen vinstmedel.


§ 8
Styrelsens sammansättning och säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och består av en ledamot utsedd Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM u.p.a. en ledamot utsedd av Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) ekonomisk förening samt en ledamot utsedd av IFPI Svenska Gruppen.

Därtill utses ytterligare lägst tre till högst sju ledamöter genom val på ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Om så erfordras utses även för samma tid en eller flera suppleanter.

Till ledamot av styrelsen kan väljas person som är ledamot av medlems styrelse eller anställd i ledande ställning av medlem. Styrelsen utser inom sig ordförande samt lägst en och högst två vice ordförande.


§ 9
Styrelsens uppgifter och arbete

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens ekonomi och angelägenheter. Styrelsen sammanträder på begäran av ledamot. Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 10
Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelseledamöterna två i föreningen samt att verkställande direktören skall teckna firman gällande löpande förvaltningsåtgärder.


§ 11
Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor och högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 12
Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.


§ 13
Föreningsstämma

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av den styrelsen därtill utser, varefter närvarande röstberättigade genom omröstning väljer ordförande vid stämman. Varje medlem har en röst. Passiv medlem har inte rätt att delta i omröstningar. Medlem företräds, förutom av sin styrelse eller annan ställföreträdare eligt lag, av den som är därtill bemyndigad. Omröstning sker öppet, om inte någon medlem begär omröstning med slutna sedlar. Medlem, som önskar få ärende behandlat av föreningsstämma, ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.


§ 14
Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före juni månads utgång, förutom övriga frågor, som hänskjutits till stämmans avgörande, ska följande ärenden behandlas;

Val av ordförande vid stämman, anmälan av protokollförare/fastställande av röstlängd / val av två personer att jämte ordföranden juste stämmans protokoll / fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning / fastställande av dagordningen / framläggande av årsredovisning / framläggande av revisionsberättelse / beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning / beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna / beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer / anmälan av tre styrelseledamöter som enligt 8 § utses av STIM, SAMI och IFPI / beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer som skall väljas / val av lägst tre och högst sju styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter / val av en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter / val av tre ledamöter till valberedningen / övriga ärenden som enligt lag ska behandlas på stämman.


§ 15
Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl för det eller om det begärs av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar eller av en revisor. Vid extra föreningsstämma får endast sådana ärenden som anges i kallelsen bli föremål för beslut.


§ 16
Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall sändas till varje medlem som post eller e-post under medlemsförteckningen antecknad adress. Kallelser till föreningsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma. Då kallelse till föreningsstämma sänts ut skall styrelsen underrätta revisorerna om detta.


§ 17
Valberedning

För beredande av val till styrelse och revisor skall utses av en valberedning bestående av tre ledamöter. Den väljs av föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.


§ 18
Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt endast om det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor. För giltigt beslut om stadgeändring fördras att minst tre fjärdedelar av röstberättigade vid föreningsstämman röstar för stadgeändring.


§ 19
Upplösning

Beslut om föreningens upplösning, i andra fall än som avses i gällande lagstiftning om ekonomiska föreningar, är giltigt endast om samtliga medlemmar enats om detta eller beslutet fattats på två, på varandra följande, ordinarie föreningsstämmor och på den stämma som senast hållits minst tre fjärdedelar av de röstande enats om detta. Vid föreningens upplösning ska föreningens samtliga tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalda insatserna.


§20
Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, i enlighet med föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.


För utnyttjandet av föreningens tjänster skall medlem betala serviceavgift vilket fastställs av föreningen styrelse.

För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

§ 21
Årsavgift