Musiksverige och jämställdhet efter #metoo

 

Musiksverige har genomfört en uppföljning på de fokusgruppssamtal vi genomförde 2017 för att ta reda på vad som har hänt i jämställdhetsfrågan, särskilt sedan #metoo

Är det fortfarande samma strukturer och normer som råder inom musikbranschen eller har det skett någon förändring? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?

Resultaten presenterades på ett välbesökt seminarium på Nalen den 16 maj.

Vill du ta del av presentationen, Klicka här»

 
 
 
 

DETTA LOVAR VI – MUSIKSVERIGES MANIFEST

 

Tiotusen människor är idag verksamma i musikbranschen i Sverige. Tiotusen individer med egna drömmar, talanger, erfarenheter och ambitioner. Några är anställda i stora organisationer, några i mindre. Andra arbetar i nätverk eller som egenföretagare. 

En sak har dock alla gemensamt. Var och en har ett ansvar att göra musikbranschen till en bra bransch att verka i för oss som är här nu och för kommande generationer. Det ansvaret delar vi, men med år i branschen, framgång, växande nätverk, makt och inflytande ökar ansvaret.

Sexistisk jargong, kränkande kommentarer och rena övergrepp är symptom på ett ohållbart maktmissbruk och en destruktiv arbetsmiljö som vi alla behöver medverka till att förändra.

 Det första vi behöver göra är att se till att alla som verkar i vår bransch känner tillit till att vi tar deras upplevelser och framtida arbetsmiljö på allvar. För att förtjäna den tilliten har vi gjort jämställdhet till högsta prioritet i Musiksveriges uppdrag. Läs mer här.

 Vi behöver se till att tystnadskulturen aldrig mer får fäste i vår bransch. Alla som ser eller hör respektlöst beteende som motverkar den kulturförändring vi behöver, har ett ansvar att säga ifrån. Som stöd för detta har vi etablerat en rapporteringstjänst och en handlingsplan.

 För att få en hållbar lösning behöver vi få en jämställd representation på branschens maktpositioner. Det maktmissbruk som #närmusikentystnar och #visjungerut vittnat om har möjliggjorts av en allt för enkönad maktstruktur. Flera av våra medlemsorganisationer har förtydligat sina styrdokument med högre krav på jämställdhetsarbetet, och förbättrat könsbalansen i sina styrelser.

Arbetsgivare i branschen har fått tillgång till coachning och andra kunskapshöjande aktiviteter för att påskynda en sådan utveckling.

Vi som representerar branschens olika organisationer är eniga om målet och vi bygger nu en gemensam branschstandard för hur vi ska gå tillväga. Det innebär bl a att:

 • Alla medlemsorganisationer åtar sig att inkorporera branschstandarden i sina egna organisationer och hos sina egna medlemmar.

 • Musiksveriges medlemmar förbinder sig att ha en aktiv jämställdhetsplan som syftar till att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer.

 • Musiksveriges medlemmar förbinder sig att årligen genomföra en lönekartläggning för att säkerställa att inga oskäliga löneskillnader finns, i enlighet med lagen.

 • Musiksveriges medlemmar förbinder sig att verka förebyggande mot sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp samt att ha en handlingsplan för hur man som arbetsgivare agerar om något sådant ändå skulle inträffa.

 • Musiksverige råder sina medlemmar att ställa samma krav på uppförande hos sina leverantörer/samarbetspartners/intressenter samt att uppmana dem att i sin tur ta det vidare till sina leverantörer.

 • Musiksveriges medlemmar uppmanas att avsluta samarbete med underleverantör/samarbetspartner/intressent om denna, efter att ha blivit adresserad, återupprepar ett beteende som motverkar strävan om en jämställd bransch.

 • Musiksveriges medlemmar åtar sig att på sina respektive hemsidor och i annan kommunikation informera om det pågående jämställdhetsarbetet.

Vi kommer att agera som förebilder och lovar att påverka så att alla i branschen deltar i förändringsarbetet och vi kommer att fortsätta lyssna på alla som har idéer om vad mer vi kan göra

Vi kommer inte sluta förrän 

 • vi agerar respektfullt och rättvist mot varandra

 • vi konfronterar de som kränker, trakasserar och begår övergrepp

 • alla ska kunna verka på lika villkorv

 
 

HIT KAN DU VÄNDA DIG

 
 
JAMSTALLT-3.png

Om du råkar ut för, eller hör och ser något som inte är okej, läs nedan så får du hjälp med vart du ska vända dig.

Rapporteringstjänst - musikbolag & musikförlag
Ifpi Sverige, SOM och Musikförläggarna har anlitat jämställdhetsbyrån Management by Kerstin för att samla upp rapportering kring kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i branschen.

 • Arbetar du på bolag som är medlem i ifpi Sverige?
  Lämna din rapport här och läsa mer om tjänsten.

 • Arbetar du på bolag som är medlem i SOM?
  Lämna din rapport här och läs mer om tjänsten.

 • Arbetar du på förlag som är medlem i Musikförläggarna?
  Lämna din rapport här och läs mer om tjänsten.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ingenting förs vidare utan ditt samtycke.

 

Supporttjänst för jämställdhet - musikförlag
Tjänsten är öppen för både anställda och chefer på musikförlagen. Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämställd möteskultur på arbetsplatsen, om man vill jobba med sitt ledarskap eller ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Vägledning för hur en jämställdhetspolicy ska skrivas, hur den ska implementeras och efterlevas på bästa sätt är andra exempel på vad supporttjänsten kan hjälpa till med.

Mer info och kontakt här.

För förlag erbjuds även:

 • Utbildningar för förlagschefer om jämställdhetsarbete, normkritik och arbetsrätt.

 • Seminarium för chefer och medarbetare om arbetsrätt med fokus på jämställdhet och att motverka sexuella trakasserier.

 • Individuellt stöd till förlagschefer i hur de motverkar sexuella trakasserier, driver förändringsarbete samt kommunikationsstöd.

Kontakt: Musikförläggarna

 

Musikerförbundets nätverk för utsatta frilansare
För att skapa ett starkare stöd för de som känner sig utsatta och se över hur vi kan jobba preventivt mot sexuella kränkningar, trakasserier och könsdiskriminering har vi startat ett nätverk för frilansare och andra som vill bekämpa problemen.

Handlingsplan mot sexism
Nordens samlade musikerförbund (NMU) och British Musicians’ Union sammanträdde i Stockholm i november 2017. Under mötet enades man om en handlingsplan för att motverka bristande jämställdhet och sexuella trakasserier i musikbranschen.

Läs mer här.

Kontaktpersoner
maria.blom@musikerforbundet.se
08-587 060 20
joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se
08-587 060 05

JAMSTALLT-4.png

JAMSTÄLLT-1.png

Equalizer Project
Jämställdhetsarbete på initiativ av Musikförläggarna tillsammans med Spotify och MXM för att fler låtskrivare och producenter som är kvinnor ska nå världstoppen. Arbetet består av nätverk, seminarium och en podcast.

Läs mer här.

ECSA Gender Gender Working Group
SKAP har varit drivande i att få alla Europas musikskapare att skriva under ett gemensamt uttalande mot sexuella trakasserier. Uttalandet finns att läsa här.

Referensgrupp av kvinnliga musikskapare
SKAP jobbar med en referensgrupp av kvinnliga musikskapare. Syftet med referensgruppen är att ta fram konkreta exempel, till exempel i avtalssituationer eller i inspelningsstudion, som är extra utsatta för kvinnor i deras yrkesutövande. Utifrån referensgruppens slutsatser kommer SKAP sedan ta fram konkreta förslag på hur branschen kan förbättras, och även exempel på samt exempel på 'best practices'.

SKAP har även inlett ett samarbete med Upfront Producer Network för att lyfta kvinnor, icke-binära och transpersoner inom producentyrket.

För mer info, kontakta:
Gilda Romero, kommunikationschef, SKAP: gilda.romero@skap.se

Stim arbetar brett för jämställdhet
Stim arbetar aktivt för att driva på för ökad jämställdhet i musikbranschen, bland annat genom sitt musikfrämjande uppdrag att stötta återväxt och mångfald i svenskt musikliv.

Via sitt stöd till musikskapare, organisationer och projekt via Nämnden för musikalisk mångfald och upphovsrätt, Stims Promotionnämd och Stimstipendier, ger Stim förutsättningar för ett brett jämställdhetsarbete i branschen.

Keychange – ett internationellt projekt för jämställdhet
Stim samarbetar även aktivt med andra aktörer och är bland annat aktiv sponsor av det internationella jämställdhetsinitiativet Keychange, som arbetar för att festivaler ska uppnå en jämställd musikscen. Över 100 festivaler globalt har redan skrivit på en försäkran om att programlägga jämställt inom fyra år. Syftet med Keychange är att förändra framtidens musikbransch och skapa ett starkt internationellt nätverk av kvinnliga musikskapare, innovatörer och framtida nyckelpersoner för att snabbare driva på för en jämställd bransch.

De utvalda musikskaparna i Keychange får i projektet möjlighet att framträda på de deltagande festivalerna. Under två år kommer också musikskaparna och kreatörerna att mötas i olika former och delta i workshops och kreativa labb. Plattformarna utgörs i första hand av de deltagande festivalerna, däribland Way Out West i Göteborg. Keychange leds av brittiska upphovsrättsorganisationen PRS for Music Foundation och drivs i Sverige, i samarbete med Stim, av Musikcentrum Sweden.

För mer info, kontakta:
Eleonor Otterdahl, Communications Director, eleonor.otterdahl@stim.se

 

SÅ HÄR SER DET UT

 

Sedan hösten 2017 har Musiksverige ett nytt uppdrag. Vi strävar mot 100 procent jämställdhet och verkar för att skapa en bransch där alla människor behandlas lika. En bransch där ingen utsätts för trakasserier, diskriminering, kränkningar eller övergrepp. Vi har nedan sammanställt statistik som visar hur fördelningen ser ut i musikbranschen, samt sammanställt de projekt och organisationer som verkar för en jämställd musikbransch. Statistiken från 2016 visar att andelen kvinnor på styrelsepositioner var ungefär 35 procent och andelen personer med utländsk bakgrund på styrelsepositioner var ungefär 10 procent, siffror som varit nästan oförändrade sedan vi började mäta. Läs mer om Musiksveriges nya uppdrag här.

 
 

Könsfördelningen på vd-position i musikbranschen åren 2007-2016

Sysselsattning 2.png
 

representation av inrikes födda och ulandsk bakgrund i ledande befattning i musikbranschen 2007-2016

 
 

Statistiken är inhämtad från SCB för åren mellan 2007 och 2016 och visar andelen kvinnor och män på vd- och styrelsepositioner samt andel svenskar med inrikes bakgrund och utrikes bakgrund på vd- och styrelsepositioner. Statistiken visar att kvinnor och svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade på maktpositioner i musikbranschen. Statistiken visar på en väldigt liten förändring över tid.*

Mer statistik och information om det projekt som Musiksverige arbetade med under 2018 för jämställdhet och förändring i musikbranschen kan du läsa här.

*)
• Könsfördelningsstatistiken från SCB visar enbart könen kvinna/man
• Med inrikes bakgrund menas en person som är inrikes född med båda föräldrar födda inrikes
• Med utrikes bakgrund menas en person som är utrikes född, är inrikes född med båda föräldrar födda utrikes, eller är inrikes född med en förälder född inrikes och en förälder född utrikes.

 

Ännu mer jämställdhet!

Tack vare organisationer och nätverk utanför Musiksveriges medlemsorganisationer, som jobbar främst med att förändra ojämställda strukturer i musikbranschen.

JAMSTALLT-2.png

EQ Loves Music
Ett Göteborgsbaserat initiativ för att lyfta professionellt arbetande musikproducenter och låtskrivare.

IMPRA
Föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre.

Jämställd Festival
Jämställd festival är ett initiativ som arbetar för att Sveriges festivalscener ska bli jämställda.

Keychange
En kollektiv kraftsamling av non profitorganisationer och showcasefestivaler i sju länder för att under 2017-2018 öka jämställdheten i musikbranschen.

KVAST
En ideell förening –  idéforum och samtalspartner för frågor rörande kvinnor och ny musik.

MAKTEN ÖVER MUSIKEN (MÖM)

Makten Över Musiken startades 2012 och är en branschorganisation som arbetar för jämställdhet i musikbranschen, med syftet att öka antalet kvinnor på beslutsfattande positioner och i styrelser. MÖM erbjuder ett mentorskapsprogram, ledarskapsutbildningar, seminarier och ett starkt nätverk för kvinnor inom musikbranschen. 

www.maktenovermusiken.se

Make Equal Music
Föreläsning, workshop eller utbildning för att hitta verktyg som behövs för att skapa en musikscen/verksamhet fri från diskriminering.

Musikmakarna X Equality
På initiativ av Musikmakarna har alla organisationer och nätverk som arbetar med jämställdhet i branschen samlats kring hur vi kan arbeta med dessa frågor framöver.

Nätverket 50/50
Nätverket 50/50 är ett nationellt nät av organisationer som verkar för balans och jämställdhet på och runt musikscenen i Sverige.

Oda Studios
Oda Studios är ett separatistisk kollektiv som samlar och lyfter kvinnor och transpersoner inom komposition och musikproduktion.

Podium Kulturförening
Podium är en förening som vill inspirera personer som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner att ta plats med sitt kreativa uttryck.

Popkollo
Popkollo är ett musikläger som riktar sig till alla tjejer och transpersoner som älskar musik!

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har sedan flera år tillbaka en strategisk plan för att öka jämställdheten i musiken.

Studio XX
Studio XX ämnar att samla låtskrivare och producenter för att arbeta i en studiomiljö med målet att öka jämställdheten och representationen av kvinnliga upphovsmän i en mansdominerad bransch.

Upfront Producer Network
Upfront Producet Network är ett nätverk för musikproducenter som identifierar sig som kvinnor, transpersoner eller ickebinära.

Vem kan bli producent?
Verksamhet och en mötesplats för tjejer och transpersoner aktiva inom musikproduktion. Syftet med Vem kan bli producent är att förändra normer kring teknik och teknikanvändande.

Vill din organisation som jobbar med jämställdhet i musikbranschen vara listad? Skriv till oss på info@musiksverige.org

 

PÅVERKA LOKALT - BESTÄLL MATERIAL TILL DIN ARBETSPLATS

Klicka här för att läsa mer och beställa.